Evlilik duası

Bekarların kısmetini açan evlilik duaları...

Güzel ve hayırlı bir evlilik yapmak herkesin isteğidir. İstek ve muradımızı Allah’tan dua ile isteriz. Hayırlı bir yuva kurmak için hatta bütün isteklerimizin en hayırlısı olması için Allah’tan el açıp dua edip isteriz.

“Allahümme salli ala seyyidina Muhammed inil fatihil ebvab”

Anlamı: İhsan, üstünlük ve fazilet Allahu Teâlâ.

 

Her gün 1000 kez okumanız gereken evlilik duası;

“Kezalike zevvecnahüm bihurin ıyn”

Anlamı: Rabbimiz bize katından temiz bir soy zürriyet ihsan et.

 

"Vallahü ceale leküm min enfüsiküm azvacen ve ceale leküm min ezvaciküm benine ve hafedeten ve rezakaküm minet tayyibat" (Nahl suresi 72. ayet)

Anlamı : Allah, size, kendinizden zevceler verdi ve size zevcelerinizden oğullar, torunlar verdi. Sizi hoş ve güzel nimetlerle rızıklandırdı.

Bu duayı her gün sabah namazının ardından 70 defa okuyan kişiler, hayırlı bir eşle evlenecektir.

"Bismillahirrahmanirrahim

Allahu la ilahe illa hüvel hakiymul habir. Allahu la ilahe illa hüves semiul basir. Allahu la ilahe illa hüvel vahidul ehadun. Allahu la ilahe illa hüvel rahmanirrahiym. Allahu la ilahe illa hüvel ferdussamed. Allahu la ilahe illa hüvel zahirul batınınu. Allahu la ilahe illa hüvel vahidul ehadussamed.Allahu la ilahe illa hüvel fettahul aliym. Allahu la ilahe illa hüvel kariybul musavvir.Allahu la ilahe illa hüvel mennanul hannanu. Allahu la ilahe illa hüvel rafiul aliym. Allahu la ilahe illa hüvel hakiymul keriym.Allahu la ilahe illa hüvel melikül kuddus. Allahu la ilahe illa hüvel hakkul mubiyn. Allahu la ilahe illa hüvel aziyzul aliym. Allahu la ilahe illa hüvel ehadus samed.Allahu la ilahe illa hüvel baisul varisu.Allahu la ilahe illa hüvel fad uhu muhlisiyne lehuddiyn velhamdülillahi rabbil alemiyn. Allahümme salli ala Muhammedinil fatihi ebvab kezalike zevvecnahüm bihurinıyn. Amin."

Hayırlı bir kısmet için okunacak dua

 

"Rabbi inni lime enzelte ileyhi min hayrin fakiru"

Anlamı: "Rabbim bana indireceğin her hayırlı şeye muhtacım." Allahü Teala'dan istenecek olan hayırlı kısmetler için okunacak bir duadır. Gün içinde elinizden geldiğince okumanız gerekir.

 

Kısmeti bağlı olan kızların okuması gereken dua

 

"Bismillahirrahmanirrahim

Ve men evfa biahdihi minallahi festebşiru bibeyıkümüllezi baba'tüm bihi ve zalike hüvel fevzül azim. Ve levla iz dehalte cenneteke külte maşaallahü la kuvvete illa billahi in tereni ene ekalle minke malen ve velada. Vela havle vela kuvvete illa billahi aliyyül azim. Ya Hannanü Ya Hannanü Ya Hannanü Ya Allahü Ya Allahü Ya Allahü Ya Rahmanü Ya Rahmanü Ya Rahmanü Ya Rahimu Ya Rahimu Ya Rahimu Ya Vedüdü Ya Vedüdü Ya Vedüdü Ya Şekürü Ya Şekürü Ya Şekürü Ya Allahü Birahmetike ya erhamer rahimin. "

 

Nasibin açılması için;

Sabah namazının hemen arkasından taze bir abdest alınır ve kıbleye dönerek diz üstü oturulur. 41 defa Ayetel Kürsi okunur ve nasibin açılması için Allah Teala dan niyazda bulunulur. Surenin okunması bittikten sonra camlar hafif açılır ve içeriye nasip kısmet girmesi sağlanır.

Kısmetin her konuda açılması için, Ayetel Kürsi okunmalıdır.

Bismillahirrahmânirrahîm.

Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te'huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil'ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi'iznih, ya'lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm, velâ yü-hîtûne bi'şey'im min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel'ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.

Anlamı : Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.  Allah'dan başka hiç bir ilah yoktur. O, daima yaşayan, daima duran,

bütün varlıkları ayakta tutandır. O'nu ne gaflet basar, ne de uyku. Göklerdeki ve yerdeki herşey O'nundur. O'nun izni olmadan huzurunda şefaat etmek kimin haddine! Onların önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir. Onlar ise, O'nun dilediği kadarından başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar. O'nun hükümdarlığı, bütün gökleri ve yeri kucaklamıştır. Her ikisini görüp gözetmek,ona bir ağırlık da vermez. O, çok yüce, çok büyüktür.

'' la ilahe illalahül melikül hakkul mübin'' diye dua eden herkesin Allah'ın izniyle bereketi çoğalır, kısmeti artar ve nasibi kapalı ise açılır. Bu duayı hiç bırakmadan okuyanlar fakir ise zenginleşir, bekar ise evlenir, bebeği olmuyor Allah'ın izni ile olur.

 

Peygamberimizin (sav) önerdiği dualar :


Elhamdulillâhi Rabbil Ğalemîn. Ves salâtü ves selâmü ğalâ Rasûlinâ Muhammedin ve âlihî ve sahbihî ecmeğîn.
Anlamı: Hamd alemlerin Rabbi Allah’a mahsustur. Salatü selam ve her türlü ihtiram Rasulümüz Muhammed (mustafa Sallallahu aleyhi veselleme ve onun ailesine ve yaranlarınadır.


Rabbena heb lenâ min ezvâcinâ ve zürriyyâtinâ gurrate eğyunin vecğalnâ lilmüttegîn.
Anlamı: Rabbimiz bize eşlerimizden ve zürriyyetimizden göz aydınlığı olacak nesiller ihsan et. Ve bizleri takva sahibi kimsele yol göstericiler kıl.


Rabbenâ heb lenâ mines sâlihîn.
Rabbimiz bize salih zürriyetler ihsan et.


Rabbic ğalnâ mugîmis salâti ve min zürriyyetina. Rabbenâ ve tegabbel duğâena.
Anlamı: Rabbim, bizi ve bizim soyumuzdan gelenleri namaza müdaim kıl. Rabbimiz dualarımızı kabul buyur.
Gusül abdesti aldıktan sonra 6 rekat namaz kılınır. Allah’a salatu selam getirdikten sonra 7 kez’’ Allahümme ente halakteni ve ente tehdini ve entetut’imuni ve ente tesgini ve ente tümitüni ve entetuhyini.’’okunur. Ardından Taha suresinin ilk 12 ayeti 21 defa okunur ve yeniden salavat okunur ve istenen şey söylenir.

Taha suresi:

Taha. Ma enzelna aleykel kur'ane li teşka. İlla tezkiratel limey yahşa. Tenziylem mimmen halekal erda ves semavatil ula. Errahmanü alel arşisteva. Lehu ma fis semavati ve ma fil erdı ve ma beynehüma ve ma tahtes sera. Ve in techer bil kavli fe innehu ya'lemüs sirra ve ahfa. Allahü la ilahe illa huve lehül esmaül husna. Ve hel etake hadiysü musa. İz raa naran fe kale li ehlihimküsu innı anestü naral leallı atıküm minha bi kabesin ev ecidü alen nari hüda. Felemma etaha nudiye ya musa.

Anlamı : Tâ Hâ. (Ey Muhammed!) Biz Kur'an'ı sana sıkıntı çekesin diye değil, ancak (Allah'ın azabından) korkacaklara bir öğüt (bir uyarı) olsun diye indirdik. (O) yüksek gökleri yaratanın katından peyderpey indirilmiştir. Rahmân, Arş'a kurulmuştur. Göklerdeki, yerdeki bu ikisi arasındaki ve toprağın altındaki her şey, yalnızca O'nundur. Sen sözü açığa vursan da, gizlesen de Allah için birdir. Çünkü O, gizliyi de bilir, ondan daha gizli olanı da. Allah, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. En güzel isimler O'nundur. Mûsâ'nın haberi sana ulaştı mı? Hani bir ateş görmüştü de ailesine, "Siz burada kalın, ben bir ateş gördüm (oraya gidiyorum). Umarım ondan size bir kor ateş getiririm, yahut ateşin başında, yol gösterecek birini bulurum" demişti. Ateşin yanına varınca, ona şöyle seslenildi: "Ey Mûsâ!" "Şüphe yok ki, ben senin Rabbinim. Hemen ayakkabılarını çıkar. Çünkü sen mukaddes vadi Tuvâ'dasın."

Nasibi kapalı veya kısmeti olmayan kişilerin okunması gereken dua;

Ve men evfa biahdihi minallahi festebşiru bibeyıkümüllezi baba'tüm bihi ve zalike hüvel azim.

Ve levla iz dehalte cenneteke külte maşaallahü la kuvvete illa billahi in tereni ene ekalle min malen ve velade.

Vela havle vela kuvvete illa billahil aiyyül azim.

Ya Hannanü Ya Hannanü Ya Hannanü Ya Allahü Ya Allahü ya Allahü Ya Rahmanü 

 

 

‘ Festebşirü bi bey’ıkumullezi baya’tum bihi, ve zalike huvel fevzul azim(azimu).

Anlamı: o halde O’nunla yapmış olduğunuz bu alışverişinizden dolayı sevinin. İşte bu, (gerçekten) büyük kazançtır. Bu ayet hayırlı kısmet çıkana kadar 66 defa okunmalıdır.

Evlenemeyen kişiler Furkan suresi 74. ayeti okumalıdırlar. Allah'ın izniyle fayda göreceklerdir.

"Vellezine yekulune Rabbena heb lena min ezvacina va zürriyyatina kurrate a'yüniv vec'alna lil müttekiyne imama." Meali, "Ve onlar ki, Ey Rabbimiz, lütfunla eşlerimizden, çocuklarımızdan bizlere göz aydınlıkları ihsan et, bizi takva sahiplerine önder kıl, derler."

Hayırlı bir kısmet için 2 rekat namaz kılınır ve evlilik duası okunur. Namaz sonrasında 7 defa Fatiha, 7 defa ihlas, 7 defa Felak, 7 defa Nas, 1 defa Ayetel Kürsi okunur.

En son dua olarak: ‘’ Allah’ım kalbimden geçenleri sen bilirsin. Hem yüreğimi hem de ellerimi sadece sana açtım. Ne olur Allah’ım hem yüreğime merhamet et hem de kalbime mutluluk nasip eyle. Allah’ım her türlü nimetten kullarına sınırsızca veren yüce merhametin iltica yaparak, indirmiş olduğun Fatiha suresinin ve İhlas suresinin sonsuz feyzinden ve bunların mana hazinesinden medet umarak ve sana sığınarak senden duamın kabulünü diliyorum. Kısmetimi açmasını ve hakkında hayırlı olan evliliği için bana bir yol açmanı niyaz ediyorum.’’diyebiliriz.

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Çetin Harika - Mesaj Gönder


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberso Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberso hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberso editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberso değil haberi geçen ajanstır.Anket Tekrar sokağa çıkma yasağı gelmeli mi ?